T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Bilgi Edinme   >>   Sosyal Yard. D.V.

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

 

 

BEYLİKOVA

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞIMIZ

Anayasamızda belirtilen Sosyal Devlet ilkesinden hareketle, 1986 yılında 3294 sayılı Kanunla; Yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi, Toplumsal dayanışma bilincinin güçlendirilmesi, Sosyal barışın korunması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) ve Türkiye genelinde İllerde Vali, İlçelerde ise Kaymakam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) kurulmuştur. Buna paralel olarak da 1988 yılında İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

3294 SAYILI KURULUŞ KANUNUMUZUN AMACI:

Fakru zaruret içinde bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş muhtaç durumda kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek.

3294 SAYILI KANUNUMUZUN KAPSAMI:

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar, Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler.

Özel hukuk tüzel kişiliğine haiz Vakfımızın karar organı Vakıf Mütevelli Heyetidir.
İlçemiz Vakfının Mütevelli Heyeti;
Kaymakam Başkanlığında Belediye Başkanı, Malmüdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığı İlçe Üst Görevlisi, Müftü, Muhtarlarımızın kendi aralarından seçtikleri  1 Mahalle Muhtarı,1 Köy Muhtarı ve İl Genel Meclisi tarafından seçilen 3 hayırsever vatandaştan oluşur. 

Tüm yardım kararları ile miktarları ve Vakfımızın tüm iş ve işlemleri Vakıf Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda belirlenmektedir.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

2012 YILI FAALİYET RAPORU

YARDIMIN TÜRÜ

KİŞİ SAYISI

 

TUTARI (TL)

 

YİYECEK YARDIMI

 

NAKDİ

369

 

57.090,00

AYNİ

192

43.650,57

 

GİYECEK YARDIMI

 

NAKDİ

-

-

AYNİ

14

2.809,17

 

 

YAKACAK YARDIMI

NAKDİ

4

9.995,90

AYNİ

314

                  115.137,20

BARINMA İHTİYACI İÇİN

YAPILAN

YARDIMLARI

NAKDİ

-

-

AYNİ

46

37.647,65

AFET YARDIMLARI (Yangın-Sel-

Deprem v.b.)

NAKDİ

-

-

AYNİ

-

-

EĞİTİM YARDIMLARI

(önlük-kırtasiye-yurt-ulaşım-burs v.b.)

NAKDİ

195

54.754,89

AYNİ

178

22.002,29

TAŞIMALI EĞİTİM YEMEK

NAKDİ

-

-

AYNİ

-

-

 

SAĞLIK YARDIMLARI

 

NAKDİ

-

-

AYNİ

1

2600,00

ÖZÜRLÜLERE YARDIMLAR

(Nakdi Yardımlar,Özel Eğitim)

NAKDİ

-

-

AYNİ

-

-

ORTOPEDİK YARDIMLAR

(Protez-Özürlü- Araç Gereçleri)

NAKDİ

-

-

AYNİ

-

-

PROJE DESTEKLERİ

 

NAKDİ

-

-

AYNİ

-

-

 

GEÇİMİNİ TEMİN EDİCİ YARDIMLAR

NAKDİ

-

-

AYNİ

-

-

NAKDİ

YARDIMLAR

BİR DEFAYA MAH.

NAKDİ

185

73.242,60

PERİYODİK YARDIM

NAKDİ

-

-

 

DİĞER YARDIMLAR

NAKDİ

-

-

AYNİ

-

-

TOPLAM

NAKDİ

753

195.083,39

AYNİ

745

223.846,88

GENEL TOPLAM

1498

418.930,27

DEFTER VE KAYITLARIMIZA UYGUNDUR.

 

 

VAKFIMIZIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Başvuruları alınan kişilerin Kimlik, Adres, Sosyal Güvenlik, Araç, Tapu ve Vergi Mükellefiyeti, Emlak, Ecri misil Kaydı sorgulamaları internet üzerinden yapılır, Yardım talebinde bulunan başvuru dosyaları 15 günde bir toplanan Mütevelli Heyetinde değerlendirilerek karara bağlanır.

VAKFIMIZIN GELİRLERİ:

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan aktarılan kaynaklardan,
 • İlçemizde toplanan her nevi fitre, zekât ve kurban derileri yardımlarından elde edilecek gelirden ayrılacak %50’ lik paydan,
 • Bağış ve yardımlardan,
 • Diğer gelirlerden oluşmaktadır.

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Sağlık Giderlerinin Karşılanması

Bilindiği üzere 5222 sayılı “ Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi giderlerinin Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair” kanunla “yeşil kart” uygulamasının kapsamı genişletilerek tek elden yürütülmesi sağlanmıştır. Böylece yeşil kartlıların sağlık hizmetlerine ilişkin SYDT fonu ile SYD vakıflarının yükümlülükleri ortadan kaldırılmıştır. Ancak yeşil kart uygulamasıyla sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın sağlık güvencesi sağlanamadığından, genel sağlık sigortasına veya farklı bir uygulamaya geçilinceye kadar, yeşil kart uygulamasından yararlanamayan vatandaşlarımızın ödeme gücünü aşan sağlık hizmetleri için zorunlu olarak SYD vakıflarına başvuruda bulunacakları göz önünde bulundurularak, vakıfların sağlık alanındaki yardım kapsamları yeniden belirlenmiştir.

SAĞLIK DESTEK YARDIMLARI PROGRAMI UYGULAMA ESASLAR:

 

TARİH: 31 / 01 / 2005 sayı: 2005 / 01

 

AMAÇ:

Genel sağlık sigortasına veya Yeşil Kart uygulaması dışında farklı bir uygulamaya geçilinceye kadar; 3816 sayılı kanun kapsamı dışında kalan, sosyal güvenceden yoksun olmalarına karşılık Yeşil Kart alamayacak durumda olanların ödeme güçlerini aşan, özel kanunlarla ücretsiz tedavileri sağlananların karşılanmayan sağlık giderleri ile ülkemizde bulunan yabancıların tedavi giderlerinin karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak başvurulara yönelik usul ve esasların tespiti amaçlanmıştır.

KAPSAM:

1 – Yeşil Kartlıların, 3816 sayılı kanun kapsamı dışında kalan sağlık giderleri

a) Ayakta tedavilerinde gerekli, kolostomi torbası, oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, solunum cihazları, şeker ölçüm cihazı gibi tıbbi araç ve cihaz bedelleri,

b) Tedavi gören hastanın hastaneye yattığı tarihten itibaren 90 içinde yeşil kart çıkartması durumunda, acil olmayan giderleri,

c) Yeşil kartlı anne ve babanın yeni doğan bebeğine, doğduğu tarihten 90 gün sonra yeşil kart çıkartması durumunda annenin doğum yaptığı hastanedeki tedavi giderleri ile sevk edildikleri sağlık kurum ve kuruluşlardaki tedavi giderleri,

d) Tedavi gören hastanın hastaneye yattığı tarihten itibaren 90 gün sonra yeşil kart çıkartması durumunda tedavi giderleri,

e) Türkiye’de satışı olmayan (ithal izni olmayan) ilaçlar ile Bütçe Uygulama Talimatından yer almayan ilaçlara, Bu uygulama kapsamı dışında kalan ve (icra takibine alınan hastane borçları, Türkiye’de satışı olmayan ilaçlar, Bütçe uygulama Talimatında yer almayan ancak tedavi için gerekli olan ilaçlar gibi ortaya çıkabilecek münferit sağlık talepleri) zaruret görülen hallerde vakfa yapılan başvurular, Vakıf mütevelli Heyetince değerlendirilir ve gereği yapılır.

 

2 – Yeşil Kart için başvuruda bulunan ancak yeşil kart talebi reddedilenlerin ödeme gücünü aşan sağlık hizmetleri ve giderlerini karşılayacak düzeyde ekonomik güçlerinin olmaması nedeniyle, tedavilerinin vakıflarca sağlanması için yapabilecekleri başvurulardır. Bu belgeler Vakfa başvuru belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi, evli ise eşinin de, ikamet belgesi,Yeşil kart durum belgesi Ek-5,

Devlet, SSK hastanelerindeki tedaviler için “Tanı-Tedavi Durum belgesi” Ek-6 vakıf tarafından verilecektir.

Üniversite Hastanelerindeki tedaviler için: Üniversite hastanesine sevk edildiğini gösterir Devlet/SSK hastanesince düzenlenen 5 nolu maddenin işaretlendiği “Tanı-tedavi Durum belgesi”,

Sadece Kronik hastalıklarda, ilaç-tıbbi malzeme-tıbbi cihaz için: Sağlık kurulu raporu (ilaç, tıbbi malzeme- cihazın gerektiğine dair) ile reçete,

Yataklı tedavilerde, İlaç-tıbbi malzemeler için: Yataklı tedavilerde gerekli ilaç-tıbbi malzeme (EK-7 deki “SYDC Ödeme Taahhüt Belgesi 1” gereğince hastanelerce temin edilecektir. (Tedavi gördüğü hastaneye, vakıfça ödeme taahhüdünde bulunanlar için)

 

3 – Yeşil Kartı olmayanların sağlık giderleri

Yeşil kartı olmayanların, tedavi giderlerinin karşılanması için vakfa yaptıkları başvurulardır. 3816 sayılı kanun ve Uygulama Yönetmenliği uyarınca, gerek sağlık bakanlığı gerekse SSK hastaneleri ile sevkleri halinde Üniversite hastanelerindeki yataklı ve ayakta tedavilerinin ücretsiz yapılması, yataklı tedavilerinde gerekli her türlü ilaç ve tıbbi malzemelerin hastanelerce karşılanması, ayakta tedavilerine yönelik ilaçlar ile yasa kapsamındaki diğer sağlık giderlerinin de karşılanma imkanı sağlanmasından Yeşil Kartı olmayanların “Yeşil Kart” a başvurmaları istenir ve sonuç beklenir. Ancak, yeşil kart başvuru sonuçlanıncaya kadar ayakta tedavilerinde gerekli ve sağlık kurulu raporuyla sürekli ilaç-tıbbi malzeme kullanması gereken kronik hastalar için  2 nci maddede belirtilen yeşil kart talebi reddedilen bölümdeki belgeler ile esaslar uygulanır.

 

4 – 2022 sayılı Kanuna göre aylık almakta olanların, anılan Kanunla sağlanan ücretsiz tedavi hakkı dışındaki ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri:

3816 sayılı Kanunun 3.maddesi © bendinde yer alan “Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen Vatandaşlara talep leri halinde hiçbir soruşturma ve araştırmaya gerek kalmaksızın Yeşil Kart verilir.” Hükmü uyarınca 2022 sayılı kanuna göre aylık alanlara da Yeşil kart verilmesi gerekmektedir. Bu nenle 2022 sayılı kanun kapsamında olup, sağlık yardımı için başvuranlar, Yeşil Kart bürolarına bizzat başvurmaları ve talep etmeleri halinde Yeşil kart alabilecekleri konusunda Vakıfca bilgilendirilirler. Ancak Yeşil Kart başvurusu sonuçlanıncaya kadar geçecek süreye ilişkin gerekli görülen ve acil olan sağlık yardımları için 2.nci maddede belirtilen yeşil kart talebi reddedilen bölümdeki belgeler ile esaslar uygulanır.

 

5 – Kimsesiz, bimekan kişilerin 1593 Sayılı Umumi  Hıfzısıhha Kanunun kapsamı dışında kalan ve tedavileri sırasında gerekli olan ilaç, malzeme, ortez ve protez bedelleri:

Emniyet güçleri tarafından veya çeşitli nedenlerle tedavileri için Devlet veya Üniversite hastanelerine götürülen/giden sokakta barınan kimsesiz ve bimekan kişilerin, 1593 sayılı Umumu Hıfzısıhha Kanunun kapsamı dışında kalan ve tedavileri sırasında gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme ortez, ve protez giderlerini kapsar.

 

Hastanelerce Vakfa gönderilmesi gereken belgeler;

1- Hastanenin resmi başvuru yazısı

2- Değerlendirme raporu,

3- Yapılan tedaviye ait dökümlü masraf listesi

4- Kimlik fotokopisi (varsa)

5- Epikriz raporu.

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan koşullar;

 • Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi  olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,
 • Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak (*)
 • Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.

(*) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır.


Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla başvurabilirler.

 

Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu iller dışındaki il merkezi ve bağlı ilçelerde bulunanlar, bulundukları yerin İl Merkez/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

 

Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına ise kan ve sıhrî hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

AİLE YARDIMLARI İÇİN İSTENEN BELGELER

Barınma Yardımları:

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin),
 • Barınma İhtiyaç raporu (Vâkıfa Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yazılacak),
 • Varsa Hasar Tespit Raporu.

Gıda Yardımları:

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin).

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit):

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin).

Yakacak Yardımları:

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin).

Eğitim Yardımları İçin İstenen Belgeler

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban):

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin),
 • Öğrenci Belgesi.

Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT):

 • SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu.

Özel Amaçlı Yardımlar İçin İstenen Belgeler

Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb):

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin),
 • Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb.

Özürlü Yardımları İçin İstenen Belgeler

Özürlü İhtiyaç Yardımı:

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" uyarınca sadece Yeşil Kartlı kişiler başvurabilir.)

Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin),
 • Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu.
 • El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb;
 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin),
 • Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu.

İşitme Cihazı:

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin),
 • İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu ve Odyo testi.

Konuşma Cihazı:

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin),
 • Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu.

Sağlık Yardımları İçin İstenen Belgeler

Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT):

 • SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu.

Tedavi Destekleri

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" uyarınca sadece Yeşil Kartlı vatandaşlar 3816 sayılı Kanun kapsamında karşılanmayan sağlık giderleri için başvuruda bulunabilirler.)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin),
 • Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama ve esaslarında belirtilen diğer belgeler.

Değerlendirme

Sosyal Güvenlik Sorgulaması:

Vakıflarca, başvuruda bulunanlardan sosyal güvenlik kurumlarına tabi olup, olmadıklarına dair belge istenmez. (Başvuru sahibinden vakıfça elektronik ortamda yapılan sorgulamaya herhangi bir itirazın olmaması halinde).Başvuru sahibi, HER BAŞVURUSUNDA, (eşlerin her ikisinin de/ sağlık yardımlarına ilişkin başvurularda ise eşinin yanı sıra bakmakla yükümlü olan kişilerin de) vakıf personeli tarafından SOYBİS izin belgesi alınması ile birlikte, internet üzerinden Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nün aşağıdaki web adresinden SORGULANIR.

 

www.uyguluma. sydgm.local.com (SOYBİS).

 

Sorgulamaya ilişkin bilgisayar çıktıları, sorgulamayı yapan vakıf görevlisi tarafından şahsın dosyasına takılır.

 

Bakmakla Yükümlü Olanların Sorgulaması;

Bakmakla yükümlü olanların sorgulaması, SADECE "SAĞLIK YARDIMLARI" başvuruları için yapılır. Bakmakla yükümlülerin tespiti, vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılır. Vakıfça, nüfus idaresinden, başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. (Eş-anne-baba-reşit çocuklar) 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarına göre sorgulamaları yapılır ve yardım başvurularında söz konusu esaslar uygulanır.Bakmakla yükümlü olanların sorgulamalarının yapılması durumunda, başvuru kayıt formunun 10. bölümü/ başvuru dilekçesinin 7. bölümü işaretlenir.

 

572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olan kişinin sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğunun tespiti halinde, sosyal güvenlik kurumundan ihtiyacı olan araç-gereç bedelini karşılamadığına dair/karşıladığı kısmı gösterir belge getirmesi istenir.

 

SYDV Başvuru İnceleme

SYDV İnceleme:

İnceleme, vakıflara yardım talebi için başvuranın, ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutlarıyla tespiti için ikamet adresine yapılan ziyaretlerdir. İnceleme, başvuru sahibinin ikametinde, vakfın sosyal yardım ve inceleme görevlileri tarafından yılda bir kez bizzat yapılır. İncelemenin süresi 1 yıldır. İnceleme, vakfa başvuru tarihi baz alınarak her yıl yenilenir.

İnceleme, başvuru sahibinin ikametine düzenlenecek ziyaret ile gerçekleşir. İncelemelerde kişi onurunun incitilmemesine gerekli hassasiyet gösterilir. Gerekli görülen hallerde yapılan inceleme sadece düzenlenecek inceleme raporu ve eki hane ziyaret formu bilgileri ile sınırlı kalmayıp, elde edilen bilgilere ek olarak mahalle muhtarı, okul müdürü, öğretmen, cami görevlisi gibi kişilerden de yazılı görüş alınabilir.

 

SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

Sosyal yardım ve İnceleme görevlisi, inceleme yapmak ve rapor düzenlemek üzere vakıflarda varsa sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, diğer yükseköğrenim mezunları vb. yoksa bu görevi bugüne kadar yerine getiren bilgi, birikimi olan vakıf çalışanı/çalışanları içerisinden görevlendirilecek kişilerdir. İnceleme, vakıf mütevelli heyeti tarafından görevlendirilen, sosyal yardım ve inceleme görevlileri dışında, kolluk kuvvetlerine (jandarma/polis gibi) yaptırılamaz. Özel durumlarda kolluk kuvvetlerinin, sosyal yardım ve inceleme görevlilerine refakat etmeleri sağlanır. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri, inceleme esnasında başvuru sahibinden veya çevreden vakfa başvurusu olmayan muhtaç aile veya kişilerin varlığından haberdar olması durumunda, bu aile ve kişilerin vakfa başvurusu olup, olmadığına bakılmaksızın yerinde incelemelerini yaparak, vakıfta kayıt altına alınmalarının sağlanması ile yükümlüdürler.

 

SYDV İnceleme Raporu :

İnceleme raporu, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından vakfa yardım talebi için başvuran kişinin ikametgahına yapılan ziyaret ve bu ziyaret sonunda edinilen bilgi ve izlenimlerini içeren ve görevlinin kanaatini bildirdiği rapordur. Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi, "Hane Ziyaret Bilgi Formunda " yer alan bilgiler ve yaptığı tespitler çerçevesinde oluşan görüş ve kanaatini, vakıf mütevelli heyetine sunmak üzere inceleme raporunu düzenler. Raporda, yardım başvurusuna ilişkin kanaatini ve başvuranın başvuruda belirlediği yardım türünün dışında ihtiyaç sahibi ise faydalandırılması öngörülen yardım türünü de belirtir. İnceleme Raporu ve Hane Ziyaret Bilgi Formu, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından imzalanır.

 

SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu :

Hane Ziyaret Bilgi Formu, SYDV inceleme raporunun eki olup, yerinde yapılan incelemede, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından yapılan gözlemler ve formda yer alan sorulara alınan cevaplar çerçevesinde doldurulan formdur. Bu form, inceleme esnasında görüşülen kişi/kişiler ile, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından imzalanır. Vakıf mütevelli heyetinin toplantı gündemine alınmak üzere vakfa teslim eder.

 

SYDV İnceleme Raporunun Süresi:

İnceleme raporunun geçerlilik süresi, başvuru tarihi baz alınarak 1 yıldır. Ancak, adres, medeni durum değişikliği veya vakıf mütevelli heyetince gerekli görülmesi halinde bu süre dolmadan, yeniden inceleme yapılır ve inceleme raporu ve eki SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu düzenlenir.

 

Dağıtım ve Teslim:

Yardımların dağıtımı, vakıf mütevelli heyetinin alacağı karar doğrultusunda ayni veya nakdi olarak yapılır. Dağıtım, kargaşaya ve izdihama meydan vermeden, kişi onurunu rencide etmeyecek şekilde, zamanında yapılır. Yardımların, başvuru sahiplerine teslimi esastır. ŞNT yardımları ile vakıf mütevelli heyetince yardımın kime teslim edileceği belirlenmemiş ise yardımlar, belgelendirmek kaydı ile eşe, anne veya babaya 18 yaşından büyük çocuklarına, yasal vekiline de teslim edilebilir. Vakfa gelme imkânı bulunmayan yaşlı, hasta, özürlü vb. kimsesizlere yapılacak yardımların teslimi, bir vakıf görevlisi ve hak sahibinin belirleyeceği bir kişi veya mahalle muhtarı huzurunda ikametgâhında düzenlenecek tutanakla yapılabilir. Ayni ve Nakdi Yardımların teslimi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürürlükteki mevzuatları çerçevesinde yapılır. Araç-gereç-cihaz vb yardımlarının vakıf kayıtlarında izlenmesi, kullanılmadığının tespiti halinde ihtiyaç sahibi diğer kişilerin kullanımına verilmesinin temini bakımından teslimleri "SYDV Araç-Gereç-Cihaz Teslim Belgesi" ile yapılır.

 

e-posta: kaymakamlik26108@hotmail.com
Tel: 0 222 531 33 23